0%
Posted inTasarım

Marka Patent Başvurusu

MARKA NEDİR?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka hakkı sahibine sağlanan marka koruması, tescil yolu ile elde edilir.Türkiye’de markalar 556 sayılı Markaları Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır. Markaların 556 Sayılı KHK’ nin etkili korumasından yararlanabilmesi için TESCİLLİ OLMASI ZORUNLUDUR

Marka tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsü’dür. Marka sicile kaydedildiğinde, diğer bir deyişle, tescil edildiğinde yasallaşır ve yasal koruma sağlar.


MARKA TESCİL BELGESİ NE TÜR HAKLAR SAĞLAR?

Marka tescili, sahibine markanın üçüncü kişilerce izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı veya karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Tescil ettirilen marka belgesi, belgede yazılı olan ürün ve hizmetler üzerine markayı koyma ve kullanma hakkı verir ve sahibine tescilli markayı haksız yere kullanan ve taklit edenlere ihtarname çekme, markayı taşıyan ürünlere ihtiyati tedbir ve el koyma hakkı ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını sağlar.

Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar. Tescilsiz marka kullanımı; aynı mal ya da hizmetle ilgili olarak daha önce tescilli bir markanın varlığı karşısında hem markaya yapılan yatırımların tümüyle boşa gitmesi, hem de hukuk ve ceza davaları ile karşı karşıya kalma riski nedeniyle son derece sakıncalıdır.

Markanın bir değer, bir sermaye, kıymeti milyar dolarlarla ölçülen bir mal varlığı olduğu bilincine varmanız ve onu tescil ile korumanız, ileride telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalmamanız için önemlidir.

Ticaret ünvanları ve işletme adları başka kanunlarla tescilli olsa bile, MARKA OLARAK TESCİL EDİLMEDİKÇE marka sayılmaz.

MARKA OLUŞTURURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

1-Kolay okunabilmeli,

2-Ayırt edici özelliği bulunmalı,

3-Kolayca taklit edilememeli,

4-Okunuşu kulağa hoş gelmeli,

5-Tüketicinin zihnine işlemeye ve bilinçaltına tesir etmeye elverişli olmalı,

6-İhracat yapılacaksa ihracat yapıldığı ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı.

7-Markayı kullanmaya başlamadan önce başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı.

8-Bir markada aranacak en önemli özellik, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden AYIRT ETME GÜCÜNÜN bulunmasıdır.

Markanın mutlaka bir anlamı olması, anlaşılır olması gerekmez.Dünyada veya Türkiye’de büyük firmaların isim veya markalarını incelediğimizde bu markaların firma kurucularının isimlerinden, isimlerinin baş harflerinden oluştuğu veya sözlüklerden seçilmiş kelimeler olduğu görülmektedir.

TESCİLDEN ÖNCE ÖN ARAŞTIRMA MUTLAKA YAPILMALIDIR!
Marka seçimi yapıldıktan sonra yapılacak ilk iş markanın tescilli olup olmadığının
 araştırılmasıdır. Markanın başkası adına tescilli olmadığı öğrenildikten sonra tescil için
 müracaat edilmelidir. Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı hakkında 
araştırma yapılmadan başvuru yapılması halinde, marka başkası adına tescilli olması
 durumunda markaya yapılan yatırım boşa gidebilir. Zaten uzun süren tescil 
prosedürü için tekrar başvuru ve masraf yapmak zorunda kalınabilir.

MARKA TESCİL PROSEDÜRÜ

Markalar Türk Patent Enstitüsü’ ne müracaat gününden itibaren korunmaya hak kazanmakta olup, aşağıda açıklanan kanuni prosedürler nedeniyle İTİRAZ GELMEMESİ durumunda tescil belgesinin gelmesi ortalama 12-14 ay sürmektedir.

1-Başvuru: Yapılan ön araştırma sonucu, Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı öğrenildikten sonra Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı’na başvuru yapılır.

2- İlan : Başvuru yapıldıktan ortalama 6 ay sonra marka Resmi Markalar Bülteninde yayınlanır. Tescil başvurusu yapılan bütün markalar Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nca ayda bir yayınlanan Resmi Markalar Bülteninde 3 ay süreyle üçüncü kişilerin itiraz ve incelemesine sunulmaktadır.

3- Tescil aşaması: Resmi Markalar Bülteninde yayınlanan markalara herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda itiraz süresinin bitiminden ortalama 15-30 gün içinde tescil kararı tebliğ edilir. Tescil kararının tebliğinden itibaren 4 aylık kesin süre içinde tescil harcının ve noksan evrakların tamamlanması gerekmektedir. Tescil kararının tebliğinden itibaren en kısa süre içinde tescil harcı yatırılır ve noksan evraklar tamamlanırsa yaklaşık 30-60 gün içinde ‘MARKA TESCİL BELGESİ’ gönderilmektedir.

4- Marka Koruma Süresi: Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren ON YILDIR. Bu süre talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

İsa Çağlar Kerman


Bir cevap yazın